ExpressTranslationService

Our Team

 

ทีมงานของเรา

  บริษัท เอ็กซเพรส ทรานสเลชั่น เซอวิส แอนด์ ทราเวิล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการด้านภาษา จากความตั้งใจในการส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพสูงสุดต่อลูกค้าของบริษัทจำนวนมาก ทั้งกลุ่มลูกค้าอิสระ และลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและนอกประเทศ เพราะเราได้ตระหนักดีถึงหัวใจสำคัญของคุณภาพการบริการที่ต้องอาศัยบุคคลากรที่ทรงคุณวุฒิ และเป็นมืออาชีพในประสบการณ์ด้านการแปลและถ่ายทอดภาษาไม่ว่าจะเป็นนักแปล ล่าม นักพิสูจน์อักษร รวมไปถึงผู้จัดการด้านการประกันคุณภาพที่ต้องส่งมอบบริการงานแปลที่ครบถ้วนทั้งด้านเนื้อ หาแนวความคิด หลักการ ตลอดจนมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลภาษาอย่างถูกต้อง ทำให้คุณภาพการบริการกว่า 31ปี ของบริษัท เป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างเสมอมา  
   เราพร้อมและยินดีให้บริการด้านภาษาในทุกกลุ่มงาน ไม่ว่าจะเป็นด้าน กฎหมาย เชิงเทคนิคการเงิน ธุรกิจ เว็บไซต์ หรือ ซอฟแวร์ และอื่นๆตามความต้องการของท่าน

 Team


HomeHome