ExpressTranslationService

บริการเดินเรื่องขอใบขับขี่สากล

บริการดำเนินเรื่องจัดทำใบขับขี่สากล


เอกสารสำคัญ

1.สำเนาหนังสือเดินทาง

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.ใบขับขี่ตลอดชีพ (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา

4.รูปถ่าย 2" 2 รูป

5.สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสตรี)

6.หนังสือมอบอำนาจ


ใบขับขี่สากลสำหรับชาวต่างชาติเฉพาะผู้ที่อนุญาตให้อยู่ชั่วคราวตามกฎหมาย

1.หนังสือเดินทาง วีซ่า (VISA) ประเภทคนอยู่อาศัยชั่วคราว (non-immigration) พร้อมสำเนา

2.ใบอนุญาตขับรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะซึ่งยังไม่หมดอายุ